Privacy verklaring

Stichting Bring the Elephant Home
Goedgekeurd door bestuur op 5 februari, 2019

De olifant wordt met uitsterven bedreigd. Als dat zou gebeuren, verliezen we een prachtige diersoort, die zo belangrijk is voor onze natuur. Het leefgebied van olifanten wordt steeds kleiner en versnipperd, door stroperij, houtkap en gevolgen van bevolkingsgroei. Als we nu alles op alles zetten, kunnen we het uitsterven van de olifant voorkomen!

Dankzij de steun van vrijwilligers en donateurs, organisaties en bedrijven kan Bring the Elephant Home zich inzetten voor een toekomst voor olifanten. Daarbij werken we samen en delen we kennis met andere non-profit organisaties, bedrijven en overheden, en met andere onderzoekers en studenten.

Bring the Elephant Home is verantwoordelijk voor zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens die wij ontvangen. Met deze privacyverklaring – voor het laatst aangepast op 5 februari 2019 – informeren wij u daarover.

Stichting Bring the Elephant Home
Van Blankenheimstraat 36
3132 VB Vlaardingen, Nederland
KvK: 34216018
Telefoon: 0613477127
E-mail: berrie.jurg@bteh.org

Bring the Elephant Home ontvangt persoonsgegevens van uzelf via bijvoorbeeld website, email, telefoon en sociale media. Een aantal voorbeelden:

 • U doet mee aan een activiteit van Bring the Elephant Home. Wij ontvangen uw persoonsgegevens via formulieren op onze website. Of wanneer u contact heeft met ons via e-mail, telefoon of sociale media.
 • U doet als ‘citizen scientist’ mee aan de HECTOR app. Wij ontvangen uw persoonsgegevens via een formulier op de HECTOR app.
 • U doet een gift. Wij ontvangen in dat geval via onze webformulieren uw naam, adres en rekeningnummer. Dat zijn persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van uw gift.
 • Wij werken met u samen bij een project, onderzoek of stage. Wij ontvangen uw gegevens via onze website, telefoon, e-mail of tijdens een gesprek.
 • U wilt op de hoogte zijn van de activiteiten van Bring the Elephant Home en schrijft
 • zich in voor onze e-mail nieuwsbrief. Wij ontvangen uw toestemming met datum, uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Uiteraard kunt u zich in elke nieuwsbrief uitschrijven.

Persoonsgegevens
Bring the Elephant Home verwerkt – naar gelang de situatie – de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats en geslacht;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • In het geval van een periodieke schenking: geboortedatum en plaats.

Doeleinden
Bring the Elephant Home verwerkt deze persoonsgegevens voor:

 • (Duurzaam) contact met vrijwilligers, donateurs, onderzoekers, studenten en andere betrokkenen;
 • Administratieve handelingen, verwerken van donaties;
 • Werven van (potentiële) vrijwilligers en donateurs;
 • Nakomen van overeenkomsten of (andere) wettelijke verplichtingen.

Grondslagen

Bring the Elephant Home verwerkt persoonsgegevens op basis van tenminste een van deze grondslagen

 • Uw toestemming;
 • Uitvoeren van een overeenkomst;
 • En wettelijke verplichting.

Verstrekking aan derden
Bring the Elephant Home kan voor bovenstaande doelen gebruikmaken van diensten van
derden, zoals op gebied van ICT. In dat geval worden aan persoonsgegevens verstrekt
waarvoor een verwerkersovereenkomst wordt afgesloten.
Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Bring the
Elephant Home aan een wettelijke verplichting moet voldoen.
Bring the Elephant Home zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doelen.
Minderjarigen
De HECTOR app heeft geen deelnemers van jonger dan 18 jaar. Wij verwerken alleen
persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven
door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Bring the Elephant Home zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk
voor de doelen genoemd in deze privacyverklaring. Dit betekent dat uw persoonsgegevens
bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 • Is er sprake van een gift of financiële overeenkomst? Dan houdt Bring the Elephant Home zich aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Dat is zeven jaar na de (laatste) donatie of andere bijdrage.
 • Bent u bij onze activiteiten betrokken als vrijwilliger, onderzoeker of studenten zonder dat er sprake is van een financieel aspect? Dan bewaren wij uw persoonsgegevens vier jaar na de laatste activiteit.
 • Is er contact geweest in het kader van werving, dan bewaren wij gegevens maximaal twee jaar.
 • Is er sprake van een eenmalig contactmoment, zoals rond een sollicitatie naar een (vrijwilligers)functie, dan bewaren wij persoonsgegevens maximaal drie maanden.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Bring the Elephant Home passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Bring the Elephant Home maakt geen gebruik van profilering.

Cookies
Op de website worden geen cookies gebruikt.

Uw rechten
U heeft het recht om Bring the Elephant Home een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw verzoek weigeren wanneer wij niet uw identiteit kunnen vaststellen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of heeft u een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met:
Bring the Elephant Home
Berrie Jurg, voorzitter
Telefoon: 0613477127
E-mail: berrie.jurg@bteh.org

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bring the Elephant Home, laat dit dan aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 februari 2019. Bring the Elephant Home kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

‹ Terug naar de vorige pagina