Bee the Change

Naarmate in Azië meer land ten prooi valt aan ontbossing en ontginning, komen mensen vaker in conflict met de kolossale dieren die daar voorheen ongestoord hun leven leidden: de olifanten. Met Bee the Change kunt u hen helpen. 
In het dichtbevolkte Thailand is de populatie wilde olifanten de afgelopen eeuw afgenomen van 100.000 tot 4.000. Een van ’s werelds grootste resterende Aziatische olifantenpopulaties leeft in het grensgebied tussen Thailand en Myanmar, waar hun leefgebied nog steeds afkalft. Reservaten met wilde olifanten worden de laatste 40 jaar geconfronteerd met illegale houtkap, handel in wilde dieren, bosbranden en mens-olifant conflicten. 
BTEH helpt lokale gemeenschappen met het ontwerpen en uitvoeren van duurzame en natuurlijke projecten die olifanten en hun leefgebied beschermen en tegelijk bijdragen aan de lokale economie.

Bijen en olifanten

Afbrokkeling van hun leefgebied dwingt wilde olifanten het beschermde bos uit te trekken, op zoek naar eten en water. Op dit moment gebruiken boeren schrikdraad en vuurwerk om olifanten die hun gewassen plunderen tegen te houden. Stroomhekken zijn duur, onnatuurlijk en makkelijk door de intelligente dieren te omzeilen. Olifanten hebben zelfs al mensen verwond en gedood. Wanhopige boeren grijpen steeds vaker naar gewelddadige oplossingen. Zijn er dan geen vreedzame methoden? Jawel!

Onderzoekers in Kenia hebben aangetoond dat olifanten bang zijn voor bijen. Ze hebben zelfs een speciaal geluid om elkaar te waarschuwen als ze bijen signaleren. Experimenten hebben aangetoond dat bijen olifanten kunnen verjagen van plantages.

In Thailand heeft het Phu Luang Wildlife Research Station nu ook veelbelovende tests gedaan met bijenkorfhekken. Men hangt rond plantages bijenkorven op en verbindt die met elkaar door een ketting. Als een olifant een plantage probeert in te komen, raakt hij de ketting waardoor de korf beweegt. De bijen komen zoemend naar buiten en de olifant maakt rechtsomkeert. De honing levert boeren extra inkomsten. In samenwerking met het Research Station en met lokale gemeenschappen start BTEH het project Bee the Change. We plaatsten in twee provincies bijenkorfhekken langs de grens van beschermde gebieden en meten de resultaten. We bouwen een netwerk van waaruit we deze simpele, natuurlijke win-winoplossing ook in andere provincies kunnen verspreiden.

Steun Bee the Change!

Helpt u mee?

Hoeveel wilt u doneren?

Hoe wilt u betalen?


Wat zijn uw gegevens?

 

Er is iets fout gegaan probeer het later nogmaals.

Dank voor uw steun!

Uw steun draagt bij aan het behoude van bijen en olifanten, beiden sleutelsoorten. Zij maken het leven voor andere levende wezens mogelijk. Bijen omdat ze een groot deel van onze voedselplanten bestuiven; olifanten omdat ze met hun eet- en leefgewoonten het bos onderhouden. Beide soorten zijn aanjagers van biodiversiteit en belangrijk voor ons eigen voortbestaan.

Bee the Change brengt een team van deskundigen samen om projecten met bijenkorfhekken uit te voeren. De bijen zorgen voor inkomsten, verbetering van de biodiversiteit en voor harmonie tussen boeren en olifanten. En de bescherming van sleutelsoorten als bijen en olifanten is bovendien belangrijk voor onze eigen toekomst.

 

Onderzoek:


 Onlangs heeft Antoinette van de Water, de oprichter van BTEH, een onderzoek gedaan naar mens-olifant conflicten voor haar Master opleiding biologie. Dat de conflicten intens zijn in dit gebied, blijft wel uit de resultaten:

  • 54% van de ondervraagden gaf aan dat hun plantages dagelijks door wilde olifanten geplunderd worden.
  • De boeren hebben dan ook een zeer negatieve houding t.o.v. de olifanten: 70% heeft de voorkeur dat olifanten totaal verdwijnen.
  • Mensen die meewerken aan natuurbeschermingsprojecten hebben een meer positieve instelling ten opzichte van olifanten, in vergelijking met dorpelingen die niet profiteren van deze programma’s.
  • Van de boeren, gaf 52% aan dat ze een betere manier moeten vinden om olifanten tegen te houden, en 22% overweegt over te schakelen op een gewas waar olifanten niet van houden.
  • Ondanks de negatieve houding t.o.v. olifanten, gaf maar liefst 80% van de deelnemenede boeren aan positief te zijn over het gebruik van bijenkorfhekken, 33% is bereid om direct het bijenkorfhekwerk te starten en 48% wil eerst meer leren over deze nieuwe methode.

Citizen Science met de Future for Nature Academy

Na het plaatsen van de bijenhekken op meerdere locaties zijn er camera’s geplaatst om het gedrag van olifanten te monitoren. Hiermee hoopt Antoinette met haar team een conclusie te kunnen geven over de effectiviteit van de bijenhekken. Om dit te kunnen doen moesten 114 video’s geclassificeerd worden. Aangezien dit een grote opgave is de hulp van studenten en olifantenexperts gevraagd. In dit zogeheten “Citizen Science Project” kunnen enthousiaste vrijwilligers bijdragen aan het onderzoek door mee te helpen met het analyseren van de videobeelden. In samenwerking met de Future for Nature Academy is het project 15 januari afgetrapt met een evenement op de Wageningen Universiteit. Tijdens dit evenement leerde een groep jonge wetenschappers meer over het project, konden ze vragen stellen over het project, samen oefenen en gelijk beginnen met analyseren. In de videobeelden moet er aangegeven worden hoeveel olifanten men ziet, de sekse, de leeftijdsklasse, wat voor gedrag ze tonen en als laatste of ze door het hek komen. Met deze aanpak worden op een innovatieve manier vrijwillige jonge wetenschappers betrokken en staat het project meer open voor verschillende deelnemers. Het proces van de analyse van de data wordt op een meer inclusieve en transparante manier gedaan, wat ook nodig was gezien de complexiteit van het analyseren van het gedrag van de olifanten wat de camera’s hebben vastgelegd. Met dit proces is er een informatieve en op consensus gebaseerde model gevormd om tot de resultaten van het onderzoek te komen, terwijl het tegelijkertijd kansen heeft geboden voor studenten om een beter begrip, kennis en vaardigheden te verkrijgen voor het conserveren van olifanten en sterke samenwerkingen te creëren.

Speciale dank gaat uit naar:

Dr. Lucy King van Save the Elephants voor de inspiratie en begeleiding, en het Phuluang Wildlife Research Station voor het realiseren van het bijenkorfproject in Thailand! We zijn ook erg dankvoor voor de financiele steun van het Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) van IUCN, het INNO fonds van WNF en Fondation Ensemble. En natuurlijk heel veel dank aan de Future for Natura Academy en alle citizen scientists die aan dit projet hebben deelgenomen!

Naast het onderzoek over de effectiviteit van de bijenhekken worden er ook vragenlijsten uitgezet en interviews gehouden met mensen die bijenhekken hebben en hun buren om zo te meten of de bijenhekken bijdragen aan een potentieel verhoogde welzijn van de boeren. Deze resultaten zullen ook verwerkt worden in het grotere onderzoek naar hoe mens-olifant samenleven verwezenlijkt kan worden. Voor meer informatie over dit onderzoek zie kopje Afrika.

Foto’s: Ana Grillo and Vivi Sriaram