en | nl | th

Beleid ten aanzien van partners en financiers

Bring The Elephant Home helpt het uitsterven van olifanten voorkómen door wilde olifanten te beschermen en hun natuurlijke leefomgeving te herstellen, uit te breiden, onderling te verbinden en te beschermen, in samenwerking met lokale partners. We onderhouden sterke en zinvolle partnerschappen met gemeenschappen, donoren, NGO’s, universiteiten en andere relevante belanghebbenden die dezelfde visie koesteren als wij. Een gezamenlijke inspanning biedt voordelen, zoals gevarieerde perspectieven op natuurbeschermingsstrategieën, ondersteuning, en duurzaamheid voor onze projecten. Samenwerking helpt ons een substantiële bijdrage te leveren aan het welzijn van olifanten, gemeenschappen en het natuurlijk milieu. Al onze projecten zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en stevig ingebed in de academische gemeenschap die zich met natuurbescherming bezighoudt. Wij verbinden ons ook met de gemeenschappen die leven in de gebieden waar onze projecten plaatsvinden.

Goedgekeurd door het bestuur van Bring The Elephant Home op 8 december 2023

Organisaties die werken met olifanten in gevangenschap

Om voor de hand liggende redenen moeten wij zorgvuldige afwegingen maken als het gaat om potentiële partners en donoren die werken met olifanten in gevangenschap. In lijn met de IUCN/SSC African Elephant Specialist Group (AfESG), verwerpen we het vangen van olifanten in het wild voor welk doel dan ook; het onvermogen van olifanten om zich aan gevangenschap aan te passen is immers goed gedocumenteerd. Onze missie is de bescherming van wilde olifanten en hun natuurlijke omgeving; daarnaast pleiten wij voor een geleidelijke afbouw van het in gevangenschap houden van olifanten voor louter amusementsdoeleinden. Dientengevolge zijn wij ook tegen het fokken van olifanten in dergelijke voorzieningen; de argumentatie dat dat bijdraagt aan het voorkómen van uitsterving ondersteunen we niet.

Organisaties die werken met olifanten in gevangenschap kunnen wel bijdragen aan bescherming van olifanten en hun habitat door middel van wetenschap, voorlichting, bewustzijnsvorming en financiering. Daarom staan wij open voor bepaalde vormen van samenwerking met organisaties die werken met olifanten in gevangenschap, mits zij de volgende maatstaven onderschrijven.

Organisaties met olifanten in gevangenschap moeten:

  • ethische principes en managementmethoden hanteren die beantwoorden aan de psychologische en fysieke behoeften van olifanten, zoals vastgelegd in de meest recente data van onderzoek naar zowel wilde als in gevangenschap levende olifanten. Minimaal pleiten wij voor multi-generationele groepen olifanten op een ruim terrein dat lijkt op hun natuurlijke leefomgeving, dat natuurlijk gedrag bevordert en fourageerkeuzes mogelijk maakt. Het verkopen en verplaatsen van olifanten en het verstoren van hun sociale en familie-banden moet minimaal gehouden worden; ook moeten olifanten vrijelijk hun partners kunnen uitzoeken. Bring The Elephant Home pleit voor een beleid van organisaties en bedrijven met olifanten in gevangenschap dat bezoekers alleen toestaat te observeren, en bovendien voor toezicht op contact bij ex situ leefsituaties (waar olifanten niet in hun natuurlijke omgeving leven). Wij zijn tegen het gebruik van olifanten voor amusement. Daarom zullen we geen geld accepteren van organisaties die fysiek contact tussen mensen en olifanten toestaan of aanbieden, of die olifanten uit het wild halen, of niet de wettige documenten  betreffende hun oorsprong kunnen overleggen.
  • bijdragen aan publieke voorlichting en bewustzijn betreffende het belang van olifantbescherming. Dat moet blijken uit het feit dat bezoekers uitgenodigd worden iets te leren van de aanwezigheid van olifanten en niet zich met hen te amuseren in de vorm van ritjes maken op hun rug, directe interacties, spektakels, of foto’s maken met olifanten.
  • bijdragen aan bescherming van olifanten in situ (in hun natuurlijke omgeving). Potentiële partners moeten het als hun verantwoordelijkheid zien relevante bijdragen te leveren aan de bescherming van wilde olifanten en hun habitat, en aan het welzijn van menselijke gemeenschappen die met wilde olifanten leven. Ze moeten dit waarmaken substantiële financiële bijdragen en andere inspanningen voor deze doelen, waarbij de grootte van fondsen en andere hulpbronnen in evenwicht moet zijn met de inkomsten van hun activiteiten met olifanten. Ze moeten ook actief bijdragen aan onderzoek dat bescherming van olifanten in het wild beoogt. Last but not least moet hun onderzoek de voorkeur geven aan methoden die invasieve interventies bij olifanten minimaliseren, in lijn met een duurzame en ethisch verantwoorde benadering van wildbescherming.

Andere potentiële partnerorganisaties en donoren

  • Bring The Elephant Home zal geen financiële steun accepteren van bedrijven die met hun activiteiten de natuurlijke omgeving schade toebrengen, zoals door excessieve grondstoffenwinning en exploitatie van wilde dieren. We wijzen ook donaties af van organisaties betrokken bij sociaal verwerpelijke praktijken als racisme, homofobie, transfobie en andere vormen van discriminatie.
  • We zoeken actief naar steun van organisaties die steun bieden voor natuurbescherming, mensenrechten en rechten van niet-menselijk leven, en de bescherming van in situ bedreigde soorten en hun habitat. We willen voorbeelden van die steun in de praktijk zien, om er zeker van te zijn dat partners actief en duurzaam bijdragen aan natuurbescherming. In onze partnerschappen leggen we de nadruk op gedeelde waarden met betrekking tot een inclusieve werkomgeving, diversiteit, gelijkheid, compassie en empowerment van mensen.
‹ Terug naar de vorige pagina