การดำเนินการอนุรักษ์

การอนุรักษ์ช้างป่าในประเทศไทย

ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เรามุ่งเน้นการปรับปรุงป่าไม้และปลูกทางเดินสีเขียวเพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและยั่งยืนให้แก่ช้าง การมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับช้างทำให้ช้างต้องการที่จะอยู่ในพื้นที่คุ้มครองซึ่งจะสามารถลดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างได้ โครงการด้านการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยของช้างและที่อยู่อาศัยของพวกมัน เราทำงานใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นชาวบ้านในท้องถิ่นจึงได้รับทรัพยากรที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันกับช้างอย่างสันติสุข จากที่ในอดีตชาวบ้านต้องรู้สึกลำบากเพราะช้างแต่ในวันนี้พวกเขาจะได้ประโยชน์จากช้าง ชาวบ้านะได้รับประโยชน์จากโครงการของเราด้วยการดูแลด้านการขนส่งและจัดเตรียมอาหารสำหรับโครงการ โฮมเตย์ การปลูกต้นกล้าและการรักษาต้นไม้ การก่อสร้าง การขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และอื่นๆที่เราต้องการให้คนในท้องถิ่นมาดำเนินการโครงการของเรา ด้วยวิธีแบบองค์รวมเราสามารถลดความขัดแย้งของช้างกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการปลูกป่า การเพิ่มปริมาณน้ำและแร่ธาตุในป่า และกิจกรรมด้านการศึกษาแล้ว เรายังสนับสนุนกองทหารพรานป่าที่อุทยานแห่งชาติเพื่อปกป้องช้าง คนหลายพันคนมีส่วนร่วมในงานของเรา คนที่เราได้สร้างแรงบันดาลใจให้อนุรักษ์ช้างและธรรมชาติด้วยเช่นกัน คนเหล่านี้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่อุทยาน โรงเรียนมนชุมชน โรงเรียนนานาชาติ องค์กรพันธมิตร บริษัทต่างๆ และอาสาสมัครทุกคนที่ช่วยทุกเดือนในการทำงาน

ในปี 2558 เราได้ทำงานร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครต่างๆเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของช้างป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ด้วยเงินทุนจาก Banrock Trust / Accolade Wines เราสามารถปลูกต้นไม้จำนวน 8,000 ต้นรวม 6 แปลงทดลองเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน พบว่าภัยแล้งเป็นปัญหาร้ายแรงในจังหวัดกาญจนบุรีและส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มสำหรับสัตว์ ในฤดูแล้งช้างป่าจะออกไปค้นหาแหล่งน้ำดื่มนอกเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และสัตว์เพิ่มมากขึ้น การสร้างเขื่อนขนาดเล็กเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงสภาพลุ่มน้ำภายในป่า

ด้วยความทุ่มเทของอาสาสมัครจำนวนมากเราจึงสามารถแปลงพื้นที่ปลูกอ้อยกลับสู่สภาพธรรมชาติได้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 สวนตั้งอยู่บริเวณชายแดนของพื้นที่คุ้มครองและมักถูกทำลายโดยช้างป่า เจ้าอาวาสของวัดในท้องถิ่นได้โน้มน้าวให้เจ้าของที่ดินคืนที่ดินผืนนั้นกลับคืนสู่ธรรมชาติและสร้างเขตกันชนสำหรับสัตว์ป่า เราหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เจ้าของที่ดินอีกหลายแห่งทำตามรอย และเพื่อที่เราจะสามารถแปลงพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดตามแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระให้กลับสู่สภาพธรรมชาติได้

ดูวิดีโอข้างล่างเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์ช้างในประเทศไทยของเรา

การอนุรักษ์ช้างป่าบนเกาะบอร์เนียว

บนเกาะบอร์เนียวเราทำงานร่วมกับหุ้นส่วนท้องถิ่น (Hutan, Mescot, Danau Girang Field Center and the Sabah Wildlife Department) และกรมสัตว์ป่าซาบาห์) เพื่อเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยให้กับช้างป่าพันธุ์หายากของเอเชีย ซึ่งนั่นก็คือช้างป่าบอร์เนียวที่ใกล้สูญพันธุ์ เราจะทำการปลูกทางเดินสีเขียวและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณที่เส้นทางการอพยพถูกทำลายโดยการตัดไม้หรือการเพาะปลูกน้ำมันปาล์ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 สถานีวิจัย Danau Girang Field Center ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการของช้างต่อสภาพแวดล้อมของพวกเขา Bring the Elephant Home ช่วยแปลข้อมูลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ นอกจากการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดหาอาหารสำหรับช้างแล้ว โครงการยังมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกด้วย

อ่านบทความจาก Miami University โดย Antoinette van de Water เกี่ยวกับโครงการนี้: Creating corridors to enlarge elephant habitat (การสร้างทางเดินเพื่อเพิ่มที่อยู่อาศัยของช้าง)